Deelnemers voorwaarden Buitenactiviteiten

Reglement / Algemene deelnemersvoorwaarden

Voor Buitenactiviteiten -A- georganiseerd door het Dutch Mountain Film festival, zoals:
 • A1. Summit 2 Summit ride, niet uitgepijlde fietstocht
 • A2. Urban Green Ride, MTB clinic niet uitgepijld
 • A3. Wandeltochten
 • A4. Kinderactiviteiten
Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande deelnemersvoorwaarden.

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Activiteit: door Stichting Moving Mountains te organiseren activiteiten zoals boven genoemd onder A.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven dan wel aangemeld voor deelname aan een Activiteit.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan de Activiteit.
 4. Organisator: de rechtspersoon (in dezen Stichting Moving Mountains) waarmee de Deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
  Deze algemene deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op elke Deelnemer.

 

Artikel 2: Deelname
 • Deelnemer dient op de dag waarop de activiteiten worden gedaan tenminste de door de Organisator van de activiteit vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar te hebben. Indien een deelnemer de minimumleeftijd van 16 niet bereikt heeft, zal deze alleen worden toegelaten onder begeleiding van een volwassenen.
 • De Deelnemer mag slechts deelnemen aan de activiteit, indien:
  1. Deze het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld ofwel zich aan heeft gemeld via de website;
  2. Het eventuele inschrijfgeld volledig is voldaan;
  3. Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene deelnemersvoorwaarden;
  4. Deelnemer bekend is met de 11 gouden regels die de VeloT heeft opgesteld voor deelname aan een toertocht (zie hierna art. 8).
 • Nadat de Deelnemer het inschrijfgeld heeft voldaan, bestaat geen mogelijkheid voor Deelnemer om binnen 14 dagen de Overeenkomst te ontbinden / herroepen zoals bepaald in art. 6:230o en 230p BW. Het betreft hier een wettelijke uitzondering. Verwezen wordt naar Art. 7: Annulering.
 • Toegang tot de serviceposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs kunnen enkel aangepast worden door de Deelnamebewijzen die op een andere wijze dan via het systeem van Organisatie worden aangeboden, worden door de Organisatie ongeldig verklaard, zonder restitutie van het inschrijfbedrag.
 • Deelnemer verklaart bij deelname voldoende gezond te zijn voor het volbrengen van de toer en te beschikken over een deugdelijke uitrusting.
 • Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele tocht verplicht
 • Deelname aan de activiteit is op eigen risico.
 • Het karakter van de activiteit is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 • De volgorde van toewijzing van deelnamebewijzen is volledig aan de Organisator en o.a. afhankelijk van het aantal beschikbare deelnemerplaatsen voor zover o.a. de overheidsmaatregelen dit toelaten. Voorts zal bij toewijzing van deelnamebewijzen de datum van inschrijving en ontvangst inschrijfgeld uitgangspunt zijn.

 

Artikel 3: Gedrag
 • De Deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Hieronder valt ook het gebruik van alcohol. Drinken en deelnemen aan het verkeer gaan niet samen. Naast elkaar fietsen is toegestaan met maximaal 2, mits dit geen hinder veroorzaakt. De politie kan strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers en aanwijzingen van de Organisator.
 • Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich meebrengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Het gebruik van volgauto’s is verboden
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de Organisator (inclusief verkeersregelaars)
 • Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van de toertocht/activiteit en tevens aan samenwerkende toertochten. Deze Deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende edities van de activiteiten.
 • Met justitie in Maastricht is afgesproken dat de politie bij excessen repressief zal optreden. De Organisator zal desgevraagd de personalia van zich misdragende Deelnemers aan de politie overhandigen.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid
 • Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede inbegrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
 • Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Activiteit.
 • Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde zaken.
 • De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers.
 • De aansprakelijkheid van de Organisator wordt voorts in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
 1. Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de deelnemer van door de Organisator ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen;
 2. (Gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het evenement;
 3. Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere deelnemers van het evenement;
 4. Gevolgschade(n) en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van de deelnemer;

 

 • De Organisator is niet aansprakelijk voor door een deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisator.
 • Epidemieën-, quarantaine- en /of overheidsmaatregelen in verband met o.a. Covid19 maatregelen worden als overmacht aan de zijde van de Organisatie beschouwd.

 

Artikel 5: Beeld- en/of geluidsopnamen
 • Er kunnen beeld- en/of geluidsopnamen van de Activiteit worden gemaakt. Ook kan het voorkomen dat de Deelnemer de gelegenheid krijgt te poseren voor een foto.
 • De in het kader van de Activiteit gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking / publicatie van beeld- en/of geluidsopnamen waarop de Deelnemer zichtbaar is en vermelding van zijn/haar naam voor communicatiedoeleinden en commerciële doeleinden van de Organisator.

 

Artikel 6: Privacyverklaring

De Organisator vindt het belangrijk dat privacygevoelige gegevens met zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Daarom informeren wij je in onze Privacy Verklaring over de manier waarop je gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

 

Artikel 7: Annulering

Na het online inschrijven is de inschrijving definitief en volgt er geen restitutie van het inschrijfgeld bij annulering. In geval het evenement niet doorgaat als gevolg van de corona/overheidsmaatregelen of anderszins te bepalen door de Organisator bestaat de wettelijke mogelijkheid voor de deelnemer tot ontbinding met restitutie van het inschrijfgeld. Hiervoor is deze annuleringsdekking niet nodig.

 

Artikel 8: Tien Gouden Regels voor fietsevenementen (opgesteld door Vélo-t)

Deelnemers aan een activiteit verklaren dat zij akkoord gaan met de elf gouden regels en dat zij overeenkomstig zullen handelen.
Deze regels zijn opgesteld door Vélo-t, de samenwerkende toertocht organisaties in Limburg.

 1. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 2. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig verplicht zich te houden aan de wettelijke verkeersregels. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2 personen, onder voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt.
 3. Deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de plaatselijke bevolking.
 4. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish.
 5. Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 6. Deelnemers rijden voor eigen risico. Het dragen van een valhelm is verplicht.
 7. Het gebruik van volgauto’s op de route is verboden.
 8. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de Organisator volgen.
 9. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet volgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van de toertocht waar men aan deelneemt en overige toertochten aangesloten bij Velo-t.
 10. Met Justitie in Maastricht is afgesproken dat de politie bij excessen tijdens de tocht repressief zal optreden. De Organisator zal desgevraagd de persoonlijke gegevens van zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.

Deelnemer verklaart:

 • Kennis te hebben genomen van het gedragsreglement en zich daaraan te houden.
 • Ermee in te stemmen dat zijn personalia in voorkomende gevallen aan Justitie en overige toertochten worden overgedragen
 • Deel te nemen aan de toertocht op eigen risico
 • Voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond is
 • Over deugdelijk materiaal te beschikken.

 

Artikel 9: Betalingsverplichting

De inschrijving is zo ingericht dat ‘op een niet voor misverstand vatbare wijze’ duidelijk is gemaakt aan deelnemer dat het een betalingsverplichting inhoudt. Aan deze informatieplicht is voldaan doordat de knop waarmee de bestelling wordt afgerond de woorden ‘bestelling met betalingsverplichting’ bevat (art. 6:230v lid 3 BW.)

Met de inhoud van het inschrijfformulier en het reglement voldoet de Organisator aan de informatieplichten ex art. 6:230m lid 1 BW en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Artikel 10: Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

In geval van geschillen, voortvloeiend uit de rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden om dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator, althans door de bevoegde rechter volgens de wet.

 

DMFF nieuws

DMFF organiseert het hele jaar door diverse events en meetings. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan voor de nieuwsbrief en mis niets!

Meer DMFF? Volg ons!

Blijf op de hoogte via onze social media kanalen

© DMFF | +31 6 54 78 56 42 | festival@dmff.eu